ด่วน!!! ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาสันติศึกษา รุ่นที่ ๑ 50

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประกอบด้วย พระศรีคัมภีรญาณ, รศ.ดร. พระสุธีธรรมานุวัตร, ผศ.ดร. พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร. ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาส ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า นายอดุล ขันทอง ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ประจำสำนักประธานศาลฏีกา และ ดร.นพ.บรรพต ต้นธีรวงค์ นักจิตวิทยา เพื่อสอบสัมภาษณ์บุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าศึกษาในโครงการหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาสันติศึกษา รุ่นที่ ๑ (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๖ นั้น บัดนี้ จึงประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ให้พระภิกษุ/บุคคลที่มีรายชื่อตามแนบ “ผ่านการคัดเลือก จำนวน ๓๖ รูป/คน” และขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตในระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ เมษายน ๒๕๕๖

Similar articles

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170

อาคารเรียนรวม ชั้น 4 โซน D (D423)
โทรศัพท์ 099-924-5401
โทรสาร 035-248-000 ต่อ 8528
Web : ps.mcu.ac.th  Email :  peace@mcu.ac.th

สื่อสังคมออนไลน์