ประกายรัตน์ชี้ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เปลี่ยนผ่านความขัดแย้งได้ 197

q5๒๗ กรกฎาคม ๕๖ อาจารย์ประกายรัตน์ ต้นธีรวงค์ ในฐานะผู้ประนีประนอมประจำศาลเยาวชน นนทบุรี ได้บรรยายให้แก่นิสิตปริญญาโท สาขาสันติศึกษา ว่า กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative Justice) เป็นเครื่องมือสำคัญประการหนึ่งในการที่จะเข้ามาช่วยจัดการความขัดแย้ง เพราะเมื่อกล่าวถึงกระบวนการยุติธรรมทั่วไปมักจะตัดสินถูกผิด เน้นแพ้และชนะ แต่เครื่องมือนี้จะทำให้คู่กรณีสามารถหาทางอกกเชิงสมานฉันนท์โดยชนะทั้งคู่ได้
q2
q1
q4
q3

Similar articles

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170

อาคารเรียนรวม ชั้น 4 โซน D (D423)
โทรศัพท์ 099-924-5401
โทรสาร 035-248-000 ต่อ 8528
Web : ps.mcu.ac.th  Email :  peace@mcu.ac.th

สื่อสังคมออนไลน์