ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก 735

ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์สอบเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา รุ่นที่ ๑ (ภาคพิเศษ)
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

20160527_212622_001

20160527_212622_002

20160527_212622_003

20160527_212622_004

ข่าวดี 🙂 ข่าวด่วน!!! สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ) ได้พิจารณารับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตรปริญญาเอก สาขาสันติศึกษา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จึงประกาศให้ทุกท่านได้ทราบถึงความเป็นมาตรฐานของหลักสูตรที่จะเปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาและเปิดเรียนในเดือนหน้านี้

S__16326711

Similar articles

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170

อาคารเรียนรวม ชั้น 4 โซน D (D423)
โทรศัพท์ 099-924-5401
โทรสาร 035-248-000 ต่อ 8528
Web : ps.mcu.ac.th  Email :  peace@mcu.ac.th

สื่อสังคมออนไลน์