มจร.เปิดหลักสูตรปริญญาโท และเอก สาขาวิชาสันติศึกษา เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้ 3596


พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) กล่าวว่า ตามที่ทางมจร.ได้เปิดหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาสันติศึกษา เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการศึกษาได้เรียนรู้การประนีประนอม การแก้ไขความขัดแย้ง และที่ผ่านมาน่ายินดีว่ามีศาลจ.กาญจนบุรี และศาลธัญบุรี สนใจติดต่อพระสงฆ์ที่จบหลักสูตรนี้ไปเป็นผู้ประนีประนอมในศาล ซึ่งจะทำให้เป็นพระสงฆ์กลุ่มแรกๆ ที่ได้เข้าไปทำหน้าที่เป็นผู้ประนีประนอมในศาลด้วย ทั้งนี้มีผู้เข้าศึกษาในโครงการดังกล่าวระดับปริญญาโทแล้ว ๓ รุ่น และล่าสุดเมื่อวันที่ ๒๙ ธ.ค.๒๕๕๘ ที่ผ่านมา

สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้อนุมัติหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) สาขาวิชาสันติศึกษา แล้ว และขณะนี้ทางหลักสูตรกำลังดำเนินการรับสมัครผู้เข้าศึกษาในรุ่นแรก ในระดับปริญญาเอก โดยจะรับนิสิตที่เน้นทำวิจัยและพื้นที่จริง จำนวน ๕ ท่าน และเน้นศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติโดยการลงพื้นจริง จำนวน ๒๕ ท่าน รวมเป็น ๓๐ ท่าน ผู้สนใจสามารถสมัครเพื่อเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามโทร. ๐๙๘ ๖๕๑ ๕๔๑๖ หรือ ๐๓๕ ๒๔๘ ๐๐๐ กดภายใน ๘๕๒๘

Similar articles

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170

อาคารเรียนรวม ชั้น 4 โซน D (D423)
โทรศัพท์ 099-924-5401
โทรสาร 035-248-000 ต่อ 8528
Web : ps.mcu.ac.th  Email :  peace@mcu.ac.th

สื่อสังคมออนไลน์