วิศวกรสันติภาพจากนาโรปะ อเมริกาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนิสิตสันติศึกษา 411

๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องสันติศึกษา มหาจุฬาฯ วังน้อย: หลักสูตรปริญญาโท สาขาสันติศึกษา ได้เชิญ Assoc.Prof. Candace Walworth, Ph.D. จากมหาวิทยาลัยนาโรปะ (Naropa University) ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งศึกษาและทำงานในศูนย์สันติภาพของมหาวิทยาลัยมากว่า ๒๐ ปี มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานกับนิสิตปริญญาโท สาขาสันติศึกษา ในหัวข้อเรืื่อง “สันติภาพภายในสู่สันติภาพภายนอก:อะไร และอย่างไร?” หลังจากนี้ ๒๖ พฤษภาคม ๕๘ จะแสวงหาแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรปริญญาเอก สาขาสันติศึกษาร่วมกันต่อไป

IMG_7229 IMG_6859 IMG_7039 IMG_7041 IMG_7080 IMG_7099 IMG_7119 IMG_7134 IMG_7203 IMG_7219

Similar articles

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170

อาคารเรียนรวม ชั้น 4 โซน D (D423)
โทรศัพท์ 099-924-5401
โทรสาร 035-248-000 ต่อ 8528
Web : ps.mcu.ac.th  Email :  peace@mcu.ac.th

สื่อสังคมออนไลน์